Avís legal

L’accés i la navegació en aquest lloc web, així com l’ús dels serveis d’aquest, impliquen l’acceptació expressa i íntegra del present Avís Legal. 

1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, posem en el teu coneixement les següents dades: 

Nom: LAIA NAVARRA VILASALÓ (d’ara endavant “LA NAULA”) 

NIF: 47271431Z 

Direcció: C/ Sant Pere, 6, 08911 Badalona, Barcelona 

Correu electrònic: info@lanaula.com   

Lloc web: http://lanaula.com/   

2. VISITANTS: La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, d’ara endavant «Visitant» o «Usuari», de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en la present direcció. El Visitant tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. 

3. ÚS DEL PORTAL: LA NAULA proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, «els continguts») a Internet de la seva propietat. El Visitant assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis. A tall d’exemple, el Visitant es compromet, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic o il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris per manipular els seus missatges; (iv) realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la seva normal utilització. 

El Visitant respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que LA NAULA o qualsevol tercer puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions especificades anteriorment. 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT: Informem que LA NAULA compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPDGDD, relatius a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, consultar la Política de Privacitat

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent, entre altres, els textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, independentment del seu format, són propietat de LA NAULA, o bé disposa de prou drets, i estan protegits per lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el seu previ consentiment. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LA NAULA. 

LA NAULA autoritza el Visitant a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzemament en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements es destinin exclusivament a l’ús personal. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de LA NAULA o dels seus legítims titulars. El Visitant no està autoritzat a distribuir, modificar, cedir, o comunicar públicament els continguts d’aquest Lloc Web, independentment de la forma i de la seva finalitat. 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: LA NAULA no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del Lloc Web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que quedin fora del seu control o siguin alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet. 

LA NAULA no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes, per (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de LA NAULA; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol d’altres; (iii) ús indegut o inadequat del Lloc Web  LA NAULA; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades. 

7. COOKIES: El lloc web www.lanaula.com utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix al Lloc Web) per dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del Lloc Web. Per a més informació, consultar la Política de Cookies.

8. MODIFICACIONS: LA NAULA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc Web. 

9. ENLLAÇOS: LA NAULA no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’enllaços pertanyents a llocs web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació inclosos en l’esmentat lloc web. Els enllaços esmentats tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, no impliquen suport, aprovació, comercialització o cap relació entre LA NAULA i el responsable de l’enllaç en qüestió. Per incloure enllaços en la present pàgina web serà necessària l’autorització expressa i per escrit de LA NAULA. 

10. DRET D’EXCLUSIÓ: LA NAULA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al Lloc Web i/o els serveis oferts sense previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal. 

11. GENERALITATS: LA NAULA perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda del seu Lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. 

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: LA NAULA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicada com aquí apareixen. Les condicions vigents seran les publicades en cada moment, mantenint la seva vigència fins que siguin modificades per altres que seran degudament publicades. 

13. SEPARABILITAT: Si alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present Avís Legal. 

14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LA NAULA i el Visitant es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

Avís de disponibilitat T'informarem quan tornem a tenir disponibilitat del producte. Deixa un email per contactar-te. Gràcies