Condicions de compra

DADES IDENTIFICATIVES 

Nom: LAIA NAVARRA VILASALÓ (d’ara endavant “LA NAULA”) 

NIF: 47271431Z 

Direcció: C/ Sant Pere, 6, 08911 Badalona, Barcelona 

Correu electrònic: info@lanaula.com 

Lloc web: http://lanaula.com/ 

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci menció), regula les condicions per les quals es regeix la compra de productes i/o serveis en el present lloc web (d’ara endavant, Condicions). A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquest Lloc Web, és important que llegeixis l’Avís Legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies. 

1. L’USUARI:  La contractació de serveis o productes oferts per LA NAULA, confereix la condició d’Usuari (d’ara endavant, Usuari), pel que en el moment en què vulguis contractar serveis o productes de LA NAULA, hauràs d’acceptar de forma expressa totes les Condicions aquí establertes, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que apliqui al present cas. Com Usuari declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per subscriure contractes a través d’aquest lloc Web. 

2. PRODUCTES I/O SERVEIS: LA NAULA es reserva el dret a decidir quins Productes s’ofereixen als Usuaris a través de la botiga online i podrà afegir nous productes i/o eliminar-ne algun dels existents en qualsevol moment i sense previ avís. 

3. PROCÉS DE COMPRA: L’Usuari pot comprar el Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Una vegada seleccionats tots els productes que desitja comprar, s’hauran afegit a la cistella i el pas següent serà realitzar el pagament. Per a això haurà de seguir el procediment de compra online, omplint i comprovant la informació requerida en cada pas. Després d’això, rebrà un correu electrònic acusant recepció de la seva comanda (Confirmació de Comanda). L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta de les condicions particulars del producte en qüestió. 

4. DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebudes a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament d’aquests,  procedirem a contactar amb l’Usuari per facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior a efectes de modificar la comanda. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, procedirem a reemborsar qualsevol quantitat abonada. 

5. PREUS: Els preus exhibits en el lloc Web i/o plataforma utilitzada, són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte a les quals l’Usuari ja hagi rebut una Confirmació de Comanda. 

Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes encarregats per l’Usuari, informarem de l’error l’abans possible i li donarem l’opció de confirmar la seva comanda al preu correcte o anul·lar-lo. Si no aconseguim contactar amb l’Usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran les quantitats abonades. No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hauria pogut ser reconegut de forma raonable com a preu incorrecte. 

6. FORMES DE PAGAMENT: El mitjà de pagament acceptat és mitjançant targeta de crèdit, a través del TPV virtual del BBVA. Aquesta modalitat de pagament no té cap cost per al client. LA NAULA utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. La recollida, emmagatzemament i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layer), sistema d’encriptació que confereix una total seguretat en la transmissió de dades. 

7. ENVIAMENT: Els enviaments físics, es realitzaran en península i les Balears. Els enviaments es realitzen, generalment, mitjançant servei de missatgeria privada. En cas de tractar-se de productes digitals, cursos i/o tallers, no és procedent l’enviament del producte adquirit per l’Usuari. 

8. LLIURAMENT: El termini de lliurament de la comanda s’indica de forma aproximada en la comanda, i s’indicarà també en l’e-mail d’expedició de la comanda de l’Usuari. Aquest termini de lliurament depèn dels articles que sol·licitis, així com de l’adreça d’enviament, i serà proporcionat durant el procés d’enviament de forma estimada. 

El termini de lliurament en cap cas no superarà els trenta (30) dies naturals explicats des de la data de confirmació de la teva comanda. Si per algun motiu, que li fos imputable, LA NAULA no pogués complir la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reembors total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies feiners. 

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou. 

S’entendrà que s’ha produït el lliurament en el moment en què el producte és rebut per l’Usuari o per una persona destinada i autoritzada a tal efecte. 

9. DESISTIMENT A partir de la recepció de la comanda, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per sol·licitar el canvi o devolució d’un o diversos productes i/o serveis o desistir (tornar lliurement) de la compra completa realitzada en el Lloc Web. Per exercitar el dret de desistiment l’Usuari haurà de notificar la seva decisió, en temps i forma, a la direcció de correu indicada a l’encapçalament. En cas de desistiment l’Usuari podrà cobrir també el següent formulari indicat si així ho prefereix https://lanaula.com/formulari-de-desestiment/ i remetre’l a l’adreça electrònica indicada, o bé en format paper a la direcció C/ Sant Pere, 6, 08911 Badalona, Barcelona. L’Usuari podrà canviar o tornar qualsevol article que hagi comprat en el Lloc Web, sempre que es tracti d’un article subjecte al dret de desistiment, tal com es preveu a continuació, estant aquest al seu embalatge original, sense obrir (en cas dels articles precintats) i en perfecte estat. 

La política de devolucions s’ha d’aplicar en funció del producte adquirit: 

  • Producte personalitzat i/o consumible (i/o descarregable) pel pas del temps: no és procedent el dret a desistiment reconegut per la normativa de consumidors i Usuaris, sent coneixedor l’Usuari de l’esmentada circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent. 
  • Productes erronis: s’admetran devolucions sempre que el producte sigui erroni respecte a l’adquirit per l’Usuari. 
  • Taller i/o esdeveniment: el dret de desistiment desapareix una vegada assolides les 48 hores anteriors a la celebració del taller/esdeveniment, sent coneixedor l’Usuari de l’esmentada circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent. 
  • Productes no consumibles pel pas del temps ni personalitzats: l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies per sol·licitar la devolució d’aquest, fent-se càrrec de les despeses de devolució. 

En els 14 dies naturals posteriors que LA NAULA rebi el/els productes/s i comprovi el seu bon estat es realitzarà el reembors de l’import corresponent al cost del producte o productes. 

L’Usuari assumirà les despeses directes associades a la devolució dels productes. 

No es procedirà a realitzar cap reembors si el producte ha estat obert del seu embalatge original i no es troba les mateixes condicions en les quals es va lliurar o ha patit algun mal després del lliurament. El reembors a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat en el moment de realitzar la transacció inicial de compra. 

Si l’Usuari vol realitzar un canvi per un altre producte del web, de les mateixes o diferents característiques, de manera alternativa a la devolució dels diners se li habilitarà un val amb el saldo al seu favor perquè pugui realitzar una nova comanda. 

10. GARANTIA: Tots els productes de LA NAULA tenen una garantia de 3 anys per defecte de fabricació o disconformitat que presenti el producte en el moment del lliurament. En cas de defecte de fabricació o disconformitat del producte, LA NAULA procedirà a la substitució o reparació del producte i si això no fos possible a la rebaixa en el preu o a la devolució de l’import. Per al cas dels canvis i les devolucions, les despeses de devolució corren a compte de LA NAULA. 

Per a l’exercici d’aquests drets s’estarà al disposat al Llibre Segon, Títol IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis Complementàries. 

11. CANVIS I CANCEL·LACIONS: LA NAULA es reserva el dret de canviar la data o l’horari d’un taller contractat per motius justificats. En cas d’haver d’anul·lar un taller, aquest serà reprogramat, i l’Usuari serà informat a tal efecte. Si l’Usuari no pot assistir en la nova data programada, podrà optar entre la devolució dels diners o un val per poder assistir a un altre taller. 

Política de cancel·lació dels tallers:

– De forma general, un cop feta la inscripció i compra d’un taller, aquest no és reembolsable ni es pot cambiar per un altre taller, en el cas de no assistir-hi.

– Entenem que sempre hi ha imprevistos, així que en cas de no poder assistir, demanem que sen’s comuniqui 2 dies abans de la data del taller, per trobar una solució.

– Si teniu l’entrada d’una activitat i no podeu venir, és possible cedir aquesta a un amic o familiar. Només cal que ens informeu amb antel·lació.

-Els packs mensuals i trimestrals només es podran fer servir dins del període indicat. No seran vàlids fora d’aquest plaç i no s’acceptaran canvis ni devolucions en cas de no assistir a les sessions.

-Per realitzar l’activitat, necessitem un mínim de participants, en el cas que no hi hagi aquest número de persones, ens reservem el dret  a cancelar l’activitat 24 hores abans de la data d’inici. En aquest cas es notificaria per mail o telèfon de contacte donant varies alternatives.

-En cas que ens veiem obligades a cancelar un taller per força major, o per motius fora del nostre abast, es comunicaria el més aviat possible, oferint diferents alternatives: ja sigui una nova data del taller o la devolució de l’import.

12. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT: Per a qualsevol pregunta, incidència o reclamació, escriure a info@lanaula.com 

13. CONTRASENYES: LA NAULA podrà facilitar l’ús de contrasenyes personals a l’Usuari que es registri com a tal en aquesta pàgina web. Aquest haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats a aquesta pàgina web podrà ser modificada a tota hora per l’Usuari. 

14. EXONERACIÓN DE RESPONSABILITAT: Tret de disposició legal en contrari, no acceptarà cap responsabilitat per: (i) perdudes no atribuïbles a cap incompliment per la seva part; (ii) perdudes empresarials (incloent lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un normal funcionament del lloc web a través d’internet. Falta de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com conseqüències que es troben fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major. 

15. POLÍTICA DE PRIVACITAT: LA NAULA compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’EL 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat [ENLLAÇAR A LA POLITICA DE PRIVACITAT] 

16. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent entre d’altres les imatges i els textos dels articles, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de LA NAULA, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment de LA NAULA. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LA NAULA. 

17. ACORD COMPLET: Les presents condicions i tot el document a les que aquestes facin referència constitueixen l’acord integro entre l’Usuari i LA NAULA en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts. 

18. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ: LA NAULA podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicada com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions irá en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres de degudament publicades. 

19. SEPARABILITAT: Si alguna de les disposicions contingudes en el present acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda al present document. 

20. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre LA NAULA i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. 

Avís de disponibilitat T'informarem quan tornem a tenir disponibilitat del producte. Deixa un email per contactar-te. Gràcies